Lei 08213, de 1991, art. 118 – Estabilidade empregado acidentado